Rekrutacja

REKRUTACJA

Zakończono rekrutację kandydatów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pasymiu informuje, że dysponuje 19 wolnymi miejscami do klas pierwszych szkoły podstawowej.


Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu na rok szkolny 2017/2018.

 

Zapisy trwają od 08 maja 2017 r. do 02 czerwca 2017 r.

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Uwaga! Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 poz.59)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  w roku szkolnym  2017/2018, może być przyjęte dziecko, które:

  • w roku 2017 kończy 7 lat (urodzone w 2010 r.), te dzieci obejmuje obowiązek szkolny,
  • w roku 2017 kończy 6  lat (urodzone w 2011 r.) i korzysta z  wychowania  przedszkolnego w  roku  szkolnym  2016/2017 albo  posiada opinię  o  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

TERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W PASYMIU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Ustala się następujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkoły podstawowej:

  1. Postępowanie rekrutacyjne:

a) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu: 08 maja – 02 czerwca

b) weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną: 05 – 09 czerwca

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i kandydatów nieprzyjętych: 12 czerwca

 

  1. Postępowanie uzupełniające:

a) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu: 13 – 19 czerwca

b) weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną: 20 – 23 czerwca

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i kandydatów nieprzyjętych: 28 czerwca

 


Wnioski do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

 

Wnioski można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Menu Title