Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. WOJCIECHA  KĘTRZYŃSKIEGO

W PASYMIU

Pasym 2019 r.

PODSTAWY  PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1591 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.,
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 703).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r.
  w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675).

ZADANIA STATUTOWE

I. Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniowi:

  1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie
   i własnych predyspozycji zawodowych;
  2. Poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;
  3. Właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy
   i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
  4. Poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
  5. Zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

II. Doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy,
w szczególności poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

III. Doradztwo edukacyjno – zawodowe jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania
z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.

IV. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględnia treści związane z:

  1. poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
  2. diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych;
  3. konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół
   i pracodawców,
  4. planowaniem własnej kariery edukacyjno –zawodowej
  5. analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym
   i międzynarodowym rynku pracy
  6. radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową;
  7. uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym;
  8. rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ

I. Szkoła Podstawowa w Pasymiu realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów
w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

II. Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 1.  w klasach I – VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I – VI szkoły podstawowej obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów
  z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 2.  w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego
  i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
 3. na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4.  na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się klasą;
 5.  w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
  w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i innych.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

I. Doradztwo zawodowe na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach I – VIII realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

II. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII prowadzi doradca zawodowy posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane
  z realizacją doradztwa zawodowego;
 2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami  i pedagogiem, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami i pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w programie;
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 6. realizacja zadań w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

III. Doradztwo zawodowe na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizują: doradca zawodowy, pedagog lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia.

IV. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

FORMY I METODY PRACY DORADCZEJ

 • FORMY PRACY
 1. Formy adresowane do uczniów:
 • Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet.
 • Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Warsztaty grupowe, pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej.
 • Zajęcia grupowe, nakierowane na rozwój umiejętności społecznych
  i interpersonalnych: komunikacji, współpracy, przezwyciężania stresu, asertywności.
 • Koła zainteresowań.
 • Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodoznawcze.
 • Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy.
 • Tablica z informacjami na temat rekrutacji do szkół średnich  i ofercie edukacyjnej na terenie powiatu i województwa.
 • Udział dniach otwartych w szkołach średnich.
 • Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Działanie samorządu szkolnego.
 1. Formy adresowane do rodziców uczniów:
 • Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli specjalistów na terenie szkoły.
 • Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie na konsultacje z doradcą zawodowym
 • Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów.
 • Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.
 • Udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na terenie szkoły na rzecz uczniów, informacji na temat zasad
  i terminów rekrutacji) i zawodowych (o zawodach przyszłości).
 1. Formy adresowane do nauczycieli:
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.
 • Śledzenie losów absolwentów.
 1. Formy adresowane do środowiska lokalnego:
 • Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowy Urząd pracy, Powiatowa Grupa Wsparcia Doradców Zawodowych, OHP.
 • METODY PRACY DORADCZEJ:
 • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe) – wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu.
 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról.
 • Metody plastyczne – komiksy, plakaty.
 • Metody audiowizualne – wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne.
 • Filmy edukacyjne.
 • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne.
 • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty.

SOJUSZNICY I ZASOBY

 1. Sojusznikami szkoły w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są:
 • pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Powiatowa Grupa Wsparcia Doradców Zawodowych,
 • Sieć współpracy doradców zawodowych przy WMODN w Olsztynie,
 • pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,
 • organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji,
 • przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z Olsztyna, Szczytna i innych okolicznych miast,
 • rodzice,
 • osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów itd.),
 • absolwenci szkoły.

2. Zasoby:

 • opracowany Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
 • wykwalifikowany doradca zawodowy,
 • materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w bibliotece,
 • narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,
 • zasoby internetowe: zasoby KOWEZiU oraz ORE (filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje), zasoby Internetu z zakresu doradztwa zawodowego, programy komputerowe.

TREŚCI I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej i poznawaniem zawodów.

TREŚCI PROGRAMOWE
Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS I-VI

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III

 1. POZNANIE SIEBIE Uczeń:
 •  opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
 •  prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
 • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
 •  podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
 •  odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
 •  opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
 • omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
 • opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
 1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
 •  uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
 • wskazuje treści, których lubi się uczyć;
 •  wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
 1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:
 • opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
 •  planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 •  próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:

określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

 •  wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania
  w różnych dziedzinach życia;
 •  podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
 •  prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób
  z zamiarem zaciekawienia odbiorców.
 1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
 • wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
 •  opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 • podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
 •  posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 •  wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
 1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
 • wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
 • wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
 •  samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:

 • opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 •  próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

TREŚCI PROGRAMOWE
Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII

 1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:
 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 •  rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 •  dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 •  rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
 1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
 •  wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
 •  porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 •  uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 •  analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
 • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
 •  dokonuje autoprezentacji.
 1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
 •  analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
 •  charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

PRZEWIDYWANE REZULTATY (EFEKTY) I KORZYŚCI Z REALIZACJI WSDZ:

Dla uczniów i rodziców:

 • Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy.
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych
  z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 • Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

Dla szkoły:

 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
 • Lepsze wyniki edukacyjne uczniów.
 • Zwiększenie konkurencyjności szkoły.
 • Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

Dla środowiska lokalnego:

 • Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych uczniów wybierających szkołę średnią.
 • Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról, odgrywanie scenek związanych z zawodami w  klasach I-III Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy
Zajęcia warsztatowe dotyczące preorientacji zawodowej, wczesnego rozpoznawania predyspozycji osobowościowych, zainteresowań w klasach I-III Wychowawcy klas, pedagog szkolny, doradca zawodowy
Czasopisma, poradniki i informatory, artykuły na stronie internetowej szkoły, możliwość skorzystania z pracowni informatycznej Wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotowi
Udział uczniów w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdy, edukacja teatralna. Organizowanie w szkole akcji
i konkursów wspierających rozwijanie
i prezentowanie własnych zainteresowań i talentów m.in. Mam Talent.
Wychowawcy, nauczyciele
Spotkania ze szkolnym doradcą zawodowym – poradnictwo indywidualne, testy orientacji zawodowej, indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego oraz na temat predyspozycji zawodowych uczniów Pedagog, doradca zawodowy
Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych szkół średnich Pedagog, doradca zawodowy,
Przeprowadzenie pogadanek zawodoznawczych w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych. Doradca zawodowy, pedagog
Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne, tablica zawodoznawcza, internetowa baza informacyjna) Doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarze
Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych. Warsztaty dotyczące planowania kariery, w zakresie pokonywania stresu, organizowanie wycieczek zawodoznawczych Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas
Rozpoznawanie planów edukacyjnych
i zawodowych uczniów.Badanie ankietowe, sondaż diagnostyczny, wywiad.
Doradcy zawodowi, pedagog szkolny
Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami w zakresie wyboru zawodu, zainteresowań, kierunku kontynuowania kształcenia dla uczniów klas VIII.

Konsultacje indywidualne i  spotkania poszczególnych klas z doradcą zawodowym dla uczniów klas VIII.

Analizowanie dokumentacji uczniów (opinie z poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie ostanie zdrowia determinujące wybór zawodu)

Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy  w proces doradztwa zawodowego.

Wycieczki do zakładów pracy. Spotkania
z przedstawicielami różnych ciekawych zawodów.

Udział w edukacyjnych wizytach studyjnych w  zakładach pracy – poznawanie określonych grup zawodowych, np. fryzjer, kosmetyczka, mechanik samochodowy, stolarz, sklep internetowy.

Doradcy zawodowi, pedagodzy
Spotkanie z rodzicami i uczniami klas ósmych, informacja o przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas
Współpraca z Radą Pedagogiczną – ustalenie metod i form pracy zawodoznawczej w szkole Doradca zawodowy, pedagog

OCENA I EWALUACJA

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu
i obserwacji. Ewaluacja pozwala także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby i oczekiwania – co pozwala na długoterminowe planowanie działań.

link do pobrania pliku .doc:LINK

Menu Title