Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy  rekrutację

do klasy I Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci  urodzone w 2013 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2020 – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2014 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

Wnioski  proszę składać drogą mailową na adres sppasym@poczta.onet.pl 

 lub pocztą tradycyjną na adres :

Szkoła Podstawowa w Pasymiu

ul. Jana Pawła II 4

12 – 130 Pasym

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASYMIU
na rok szkolny 2020/2021

Składanie wniosków od  8  kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów – do  6 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 8 maja  2020 r.

Wystąpienie rodziców do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia oraz odwołanie od decyzji komisji do dyrektora –  do 13 maja 2020 r.

Menu Title