Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Pasymiu

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Pasymiu

w roku szkolnym ……………………….. do klasy ……………….

 

  1. Dane dziecka:

Imiona i nazwisko dziecka

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres zameldowania

 

 

  1. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

Lp.

Załączone dokumenty

1.

Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)

 

2.

Orzeczenie właściwej poradni

(jeżeli dziecko posiada)

Nr orzeczenia

 

3.

Opinia właściwej poradni

(jeżeli dziecko posiada)

Nr opinii

 

4.

Dodatkowe informacje

 

 

5.

Inne

 

 

 

  1. Szkoła obwodowa dziecka:

Nazwa szkoły do której dziecko uczęszczało

 

Adres  szkoły

 

 

 

 

Oświadczam, że informacje podane w zgłoszeniu oraz złożone oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu o zmianie danych zawartych we wniosku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie                   z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

 

 

 

 

 

 

…………………………., dnia ……………………….                           …………………………………………………..

                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

Menu Title