Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy ,że rozpoczęliśmy  rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej w Pasymiu

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2024 – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2018 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

Skan podpisanego wniosku można  składać drogą mailową na adres sppasym@poczta.onet.pl

osobiście w sekretariacie szkoły  lub pocztą tradycyjną na adres :

Szkoła Podstawowa w Pasymiu

ul. Jana Pawła II 4

12 – 130 Pasym

 

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASYMIU
na rok szkolny 2024/2025

Składanie wniosków od 19 lutego  do 15  marca 2024 r.

 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów – do  22 marca  2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 5 kwietnia  2024 r.

Wystąpienie rodziców do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia oraz odwołanie od decyzji komisji do dyrektora –  do 19 kwietnia  2024 r.

 

Dyrektor szkoły

       / – / Elżbieta Dyrda

Wnioski do pobrania:

Wniosek 1

Wniosek 2

 

 

Menu Title