Zasady wydawania duplikatów dokumentów

Wydawanie duplikatów państwowych świadectw i legitymacji szkolnych, podstawa prawna.

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 z późn. zm.) na podstawie posiadanej dokumentacji pedagogicznej. Wymagane dokumenty. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej, należy złożyć: wniosek o wydanie duplikatu wraz z numerem telefonu, kserokopię dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.

Termin i sposób załatwienia.

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół w Pasymiu, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni.

Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii Duplikat zawiera: na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat” , dane zgodne z dokumentacją przebiegu nauczania, nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności, datę wystawienia duplikatu , podpis osoby upoważnionej, pieczęć urzędową.

 

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 zł,

0płata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł

i jest przekazywana na konto BS Szczytno O/Pasym:

  • Szkoły Podstawowej w Pasymiu 52 8838 1060 2009 0600 0169 0001
  • Publicznego Gimnazjum w Pasymiu 23 8838 1060 2009 0600 0130 0001

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres po uiszczeniu opłaty lub może być odebrany osobiście przez zainteresowanego.

Do pobrania:

Podanie o wystawienie duplikatu świadectwa

Menu Title