Dostawa oleju opałowego

Szkoła Podstawowa
w Pasymiu
ul. Jana Pawła II 4
12-130 Pasym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

Zatwierdził:
mgr Elżbieta Dyrda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasymiu

Dnia 03.12.2018 r.

Rozdział I:
Nazwa oraz adres Zamawiającego

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa w Pasymiu
ul. Jana Pawła II 4
12-130 Pasym
Telefon: (89) 621 29 70,
Adres e-mail: sppasym@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.sppasym.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.sppasym.pl

Rozdział II:
Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rozdział III:
Terminy użyte w SIWZ i ich znaczenie

1. „Zamawiający” – Szkoła Podstawowa w Pasymiu
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ.
6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie Zamówienia, albo zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
7. „Podwykonawca” – podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia, lecz jednak w przypadku wyboru określonego Wykonawcy ma prawo (z woli tego Wykonawcy i w oparciu o łączącą go z nim umowę) do uczestniczenia w jego realizacji za zgodą Zamawiającego.

Rozdział IV:
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

1. Wspólny słownik zamówień CPV:
09.13.51.00 – 5 – olej opałowy

2. Dostawa oleju opałowego lekkiego Rgterm 0,2 o następujących właściwościach:
1) wartość opałowa min. 42800 kJ/kg
2) gęstość w temp. 20°C max. 0840 kg/dm
3) zawartość siarki nie większa niż 0,192%
W ilości około 60 000 litrów w okresie trwania umowy, dostarczonego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 4. Dostawy będą rozliczane w temperaturze rzeczywistej.

Rozdział V:
Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie – od 01.01.2019 r.;
2) zakończenie – do 31.12.2019 r.

Rozdział VI:
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Rozdział VII:
Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje tego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział VIII:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Ocena wstępna wszystkich Wykonawców
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1. 1) niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
W załączniku nr 2 do SIWZ należy wypełnić tylko te oświadczenia i informacje, które dotyczą danego postępowania i Wykonawcy.
2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 a-c niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 3 podpunkt 1) litera a) niniejszego rozdziału.
7) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 3 podpunkt 1) litera a) niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1) niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126).

Rozdział IX:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sppasym@poczta.onet.pl
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:
1) w kwestiach formalnych – Tomasz Lachowicz – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu pok. nr 15, tel.: 89 621 20 11 wew. 35
2) w kwestiach merytorycznych – Piotr Obidziński – pracownik Szkoły Podstawowej w Pasymiu – tel.: 518 112 331
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział X:
Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI:
Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII:
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) Inne wymagane dokumenty:
– załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz podwykonawców;
– pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.: zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistna dekompletacje), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pasymiu i oznakować w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa w Pasymiu
ul. Jana Pawła II 4
12-130 Pasym
„Oferta przetargowa na zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu”
„Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10.15” i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający będzie akceptował wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert:
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego zawiadomienia pociąga za sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe zawiadomienie oraz ewentualne dokumenty muszą być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu odpowiednio oznakowanym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem „WYCOFANIE”. Opakowania oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Oferty wycofane nie będą otwierane.
15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Rozdział XIII:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 11.12.2018 r. do godz 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII niniejszej SIWZ.
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert :
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10.15
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pasym.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XIV:
Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym.
5. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT).
6. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
9. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu ofertowym.
10. Cena 1 litra oleju opałowego ( PLN/l) składa się z następujących elementów: cena hurtowa producenta (publikowana na stronie www ………..), plus/minus stała/y marża/upust Sprzedawcy, plus podatek według obowiązującej stawki podatku VAT.

Rozdział XV:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeśli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnego

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium:

cena/litr oleju opałowego – 100%

2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Cena ofertowa brutto za litr oleju opałowego – 100 % (waga) – 100 punktów max.

Cena najtańszej oferty
C = ————————- x 100 pkt
Cena badanej oferty

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów.

4. Ocena punktowa w kryterium „cena/litr oleju opałowego” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ) i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium ceny.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 5 ustawy PZP).

Rozdział XVI:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
4) Unieważnieniu postępowania, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy konsorcjum. Umowa taka winna określać:
1) strony umowy;
2) cel działania;
3) sposób współdziałania;
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi);
7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Rozdział XVII:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII:
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział XIX:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
2) Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Odrzucenia oferty odwołującego.
5) Opisu przedmiotu zamówienia.
6) Wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SIWZ.
9. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
14. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
15. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 9 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
16. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

Rozdział XX:
Oferta częściowa – opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XXI:
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXII:
Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozdział XXIII:
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIV:
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

23.1. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: sppasym@poczta.onet.pl
23.2. Strona internetowa Zamawiającego: www.sppasym.pl
Rozdział XXV:
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXVI:
Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział XXVII:
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział XXVIII:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

Rozdział XXIX:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział XXX:
Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienie.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział XXXI:
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub dokonać jej zmiany, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Projekt umowy powinien określać w szczególności:
1) Zakres zadań powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
2) Termin wykonania dostaw objętych umową – termin ten powinien gwarantować realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) Kwotę wynagrodzenia – kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie powinna być wyższa od kwoty wynikającej z oferty Wykonawcy za realizację tej części zamówienia.
4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – termin nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5) Wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar umownych określonych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
3. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

Rozdział XXXII:
Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.
Rozdział XXXIII:
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Parametry jakościowe zostały opisane w rozdz. IV niniejszej SIWZ.
Rozdział XXXIV:
Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.
Rozdział XXXV:
Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych/udzielanie zamówienia w częściach.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
bądź informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 – Wykaz Podwykonawców
5. Załącznik nr 5 – Wzór umow

załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Pasymiu
Przedmiot oferty: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

OFERTA
A. DANE WYKONAWCY
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………
W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera (pełnomocnika)
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks …………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. CENA OFERTOWA

Ceny hurtowe oferowanego oleju producenta dostępne są na stronie internetowej producenta www………………………………………………….

1
2
3
4
5
Cena netto
1 litra oleju opałowego (cena hurtowa producenta z dnia publikacji ogłoszenia)
Stały opust lub marża
Cena netto
1 litra oleju opałowego
(cena hurtowa producenta z dnia publikacji ogłoszenia z uwzględnieniem plus/minus stała marża/opust)
VAT
[%]
Cena brutto
1 litra oleju opałowego
(cena hurtowa producenta z dnia publikacji ogłoszenia z uwzględnieniem plus/minus stała marża/opust)

Cena netto za 1 litr oleju opałowego zamówienia (kolumna 3) : ………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
plus podatek …….. % VAT, tj. ………………………….zł
Cena brutto za wykonanie zamówienia (kolumna 5) : ………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. OŚWIADCZENIA
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2. Podane ceny uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze dotyczące realizacji zamówienia;
3. W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. Jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP ……………………………..
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest …………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………….., tel. ………………………………………….
F. SPIS TREŚCI
Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………..……… itd.
Oferta została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………….. ……………………………………………..
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy

niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP.

…………………………………………
(miejscowość, data) ………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ………. Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. itd.
…………………………………………
(miejscowość, data) ………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlegaja/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy PZP.

………………………………………… ……………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlegaja/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy PZP.
………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawiani informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne
rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
……………………………………… …………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w
SIWZ, cyt.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot/y)
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawiani informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………….
(pieczęć adresowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu, oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam (my), że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postepowaniu.

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp.
Wskazanie Wykonawcy

itd.
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………………….
(pieczęć adresowa wykonawcy)

Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom niebędącym podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca
1. Oświadczam/y, że część robót objętych niniejszym zamówieniem zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:*

Lp.
Rodzaj robót (czynności), które będą
powierzone Podwykonawcom

Nazwa (imię i nazwisko) Podwykonawcy

Itd.

2. Oświadczam/y, że niniejsze zamówienie wykonamy siłami własnymi.*

………………………………………… ……………………………..………………
(miejscowość, data)
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niewłaściwe skreślić

załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT
Umowa

Zawarta w dniu ………………. w Pasymiu, pomiędzy:
Szkołą Podstawową w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły – Elżbietę Dyrdę,
a firmą ………………………………………………………………………….. ……………………….., zwaną dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez ………………………………. ……………………………………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§1
1.Przedmiot umowy dotyczy dostawy oleju opałowego lekkiego Rgterm 0,2 o następujących własnościach:
1) wartość opałowa min. 42800 kJ/kg,
2) gęstość w temperaturze 20 0C max. 0,840 kg/dm,
3) zawartość siarki nie większa niż 0,192%
W ilości około 60 000 litrów w okresie trwania umowy, dostarczanego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 4.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust.1.
§2

1. Termin rozpoczęcia realizacji dostaw ustala się na dzień 01.01.2019 r.
2. Dostawy będące przedmiotem umowy ukończone zostaną do 31.12.2019 r.

§3

1. Wykonawca obowiązany jest wykonać dostawę zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Poszczególne dostawy realizowane będą zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami faxem pod nr telefonu ………………………….Wykonawcy, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres ………………………………..
3. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w ilości wskazanej przez Zamawiającego w terminie 48 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Wykonawca do wykonania opisanej w §1 dostawy zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
5. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
7. Pierwsza dostawa towaru nie może mieć ceny wyższej niż cena przedstawiona w ofercie.

§4

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
§5

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie
netto: ……………… zł/l. ( słownie: …………………………………………….),
VAT: …………… zł/l. (słownie: …………………………………………………………..)
brutto: ……………zł/l (słownie: ……………………………………………………………)
2. Cena za dostarczony olej opałowy będzie kalkulowana w następujący sposób: cena jednostkowa za litr producenta oleju z dnia dostawy (zgodnie z oficjalnym cennikiem hurtowym oleju opałowego) plus/minus stała marża/upust Wykonawcy określona formularzu ofertowym, w wysokości …………. plus podatek VAT.
3. Wskazana ust. 2 marża/upust jest stała(y) i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Strony przewidują możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:
1)zmiana wysokości podatków nakładanych na paliwa VAT i akcyza,
2)zmiana cen ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach,
3)zmiana cen oleju u producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny za dostawę produktu w przypadku obniżenia ceny przez producenta.
Jako obowiązującą przyjmuje się cenę z dnia nalewu produktu pomniejszoną/powiększoną o upust/marżę w wysokości ………….za litr .
7. Każda zmiana ceny na wyższą wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu przygotowanego przez Wykonawcę i dołączeniu kompletu dokumentów potwierdzających jej zmianę.
8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dołączenia do każdej faktury kopii komunikatu producenta informującego o aktualnej cenie oleju opałowego.
9. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, nr konta ………………………………………………………………………………………….
10. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku.

§6

Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W wysokości 50% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania powyżej kar umownych.

§7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Dział IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

……………………………. ….……………………………

Możesz również polubić…

Menu Title